Άρθρο 3ο Περιουσία – Πόροι

(1) Περιουσία του ιδρύματος είναι η παρακάτω:
1. Η συλλογή θρησκευτικών εικόνων της Χριστιανικής Ορθόδοξης Πίστεως μας, διαφόρων τεχνοτροπιών (Συνολικά 25 από τις οποίες συλλεκτικές (11) ένδεκα.
2. Η υπάρχουσα βιβλιοθήκη μετά των επίπλων της, αριθμούσα πέραν των 2.500 τόμων.
3. Ολόκληρο το Αρχείο τύπου, τα έργα τέχνης, όλες οι ποιοτικές προσωπικές συλλογές (κέρματα, γραμματόσημα, φάκελοι ταχυδρομικοί, σλάιτς, κ.λ.π.),
4. Όλες οι συλλογές (αναμνηστικές και συλλεκτικές), σε VIDEO, κασέτες μουσικής, κασέτες επίλεκτων κινηματογραφικών έργων, CD, DVD, VCD, δίσκοι μουσικής 45 και 33 στροφών. Ολόκληρη η κινητή περιουσία θα καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλιστεί υπέρ του ιδρύματος.
5. Γραμμόφωνο αντίκα, έτος κατασκευής 1916, έπιπλο σκαλιστό χειροποίητο VITRO με 100 δίσκους γραμμοφώνου.
6. Γραμμόφωνο βαλιτσάκι. Όλα σε πλήρη λειτουργία και άριστη απόδοση.
7. Μηχανή λήψεως 8mm και κινηματογραφικής προβολής ταινιών 8mm.
8. Συγκρότημα ραδιοπικάπ - κασετόφωνο μετά δίσκων 33 και 45 στροφών.
9. Δύο (2) μηχανές προβολής σλάιτς.
10. Ολόκληρη η κινητή περί ουσία θα απογραφεί και καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλιστεί υπέρ του ιδρύματος.
(2) Πόροι του ιδρύματος:
1. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και από τις εκδόσεις.
2. Η κατάθεση ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από τον ιδρυτή του ιδρύματος.
3. Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες στο Ίδρυμα.
4. Τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες.
5. Χορηγίες από Ιδιώτες, το Κράτος, τις ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Τράπεζες, άλλα Ιδρύματα Ελληνικά και ξένα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, και Ιδιωτικού Δικαίου κ.λ.π.
6. Εισφορές των μελών του συσταθησομένου Συλλόγου ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Ειδικότερα ο παραπάνω ιδρυτής ορίζει, ότι δεν θα μπορεί να γίνει άμεσα εκταμίευση του παραπάνω κε¬φαλαίου, θα διατίθενται, μόνον ποσά από τα έσοδα, τις εισφορές και τους τόκους, για το σκοπό των βραβεύσεων των μαθητών, οι δε βραβεύσεις θα γίνονται με τη συνεργασία των Διευθυντών των Σχολείων

Άρθρο 4ο

Το Ίδρυμα θα λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν και θα διοικείται αϊτό το Διοικητικό του Συμβούλιο (3 - 5 μέλη) που θα αποτελείται από τους απογόνους των γονέων του ιδρυτή και τους απογόνους αυτών.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από:
α) Τον ιδρυτή Αναστάσιο Πασχάλη Τερζή ως Πρόεδρο και Ταμία
β) Τον αδελφό του ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΕΡΖΗ, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι¬στημίου Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
γ) Την αδελφή του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΕΡΖΗ σύζυγο Δημητρίου Μελίδη.
δ) Την αδελφή του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΕΡΖΗ σύζυγο Δήμου Πρασκίδη και
ε) Την σύζυγο του ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΡΖΗ ως μέλη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και τα μέλη θα μπορούν να επανεκλέγονται.

Άρθρο 5o Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα, διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση και τη λειτουργία του, την διάθεση των πόρων αυ¬τού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του παρόντος Οργανισμού του Α.Ν.20 39/39 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών Νομών και Διαταγμάτων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) αποφασίζει για κάθε θέμα που έχε ι σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος,
β) αποφάσιζε ι για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος και
γ) διορίζει τους πληρε¬ξουσίους δικηγόρους του Ιδρύματος και τους ανακαλεί.

Προηγούμενη Σελίδα