Άρθρο 6ο Αρμοδιότητες Προέδρου

1. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:

α) Εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, τις Αρχές, τις Τράπεζες καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση,
γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι’ αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ανάθετει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος προς τρίτους.
στ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7o Αρμοδιότητες Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:

α) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Ιδρύματος προς τρίτους,
β) φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία,
δ) φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

2. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα¬πληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 8ο Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας του Ιδρύματος:

α) εισπράττει κάθε έσοδο του Ιδρύματος όπως, εισφορές, συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις,
β) κάνει κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου, ή του νομίμου αναπληρωτή του εκδίδοντας το ανάλογο χρηματικό ένταλμα,
γ) τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία του Ιδρύματος,
δ)
καταθέτει στο όνομα του Ιδρύματος και σε Τράπεζα της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρηματικό ποσό και κάθε αξία και προβαίνει σε αναλήψεις από τις παραπάνω καταθέσεις μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ισχύει για ορισμένο ή και για όλο το ποσό. Τον ταμία αν απουσιάζει ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει ένας σύμβουλος που τον ορίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μερικές από τις αρμοδιότητες του ταμία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τις αναλάβουν άλλα όργανα ή πρόσωπα του Ιδρύματος.

Άρθρο 9ο Βιβλία και Στοιχεία

1. Το Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,
β)
Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ)
Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και λογιστική πράξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύμα¬τος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης,
δ) Βιβλίο μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων,
ε)
Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι εί¬ναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.

Προηγούμενη Σελίδα